Algemene voorwaarden

 

Rechtspersoon

Stichting VU

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan deelnemers aan de ESMA Vakbekwaamheidsexamens. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro en vrijgesteld van BTW.

Bij individuele inschrijving dient Betaling te geschieden via de betaalmodule gekoppeld aan de website. Toegang tot het opleidingsmateriaal en/of examen wordt pas verkregen na betaling.

Betaling bij collectieve inschrijving  dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien de Stichting VU haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Leveringsbeleid

Na inschrijving en betaling krijgt de deelnemer een emailbericht met login details. Na inloggen krijgt de deelnemer toegang tot het lesmateriaal behorende bij het examen van zijn / haar keuze. Tevens kan de deelnemer zich aanmelden voor het examen. Na het behalen van het Examen ontvangt de deelnemer een certificaat.

Een correctie van inschrijfgegevens na inschrijving is niet mogelijk.

Restitutie

Restitutie van gedane betalingen vindt niet plaats. Ook niet in de situatie dat er, na betaling, door omstandigheden geen gebruik wordt gemaakt van het lesmateriaal en/of de examenmogelijkheden.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Stichting VU ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Stichting VU gehouden is tot enige schadevergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Stichting VU kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Diversen

Wanneer door de Stichting VU gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Stichting VU deze Voorwaarden soepel toepast.